Kezdőlap
EUR: 358.6200; USD: 294.7200; CHF: 330.5500
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Mindszenty Emlékérmet kapott dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke

Évforduló - gyásznap - megemlékezés

| Feltöltve: | Rövid link: http://civilnaplo.hu/s_!news/i__6/i__6508
Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek, a Mindszenty Emlékérem idei díjazottja az elismeréssel a kezében, a parlamenti ünnepségen. A Mindszenty Társaság minden évben saját elképzelései alapján, illetve állampolgári javaslatokra dönt a díjazottak személyéről, fő kritériumnak tartva Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életművének támogatását, illetve azokat tünteti ki, akik a néhai bíboros környezetében éltek és segítették munkáját.

"Igen gyakori mostanában annak a hangsúlyozása, hogy a nyilatkozó a múlttal szakítva őszintén beszél. Én ezt így nem mondhatom: nem kell szakítanom múltammal. Isten irgalmából ugyanaz vagyok, mint aki voltam bebörtönzésem előtt. Ugyanazzal a testi és szellemi épséggel állok meggyőződésem mellett, mint nyolc éve, bár a fogság megviselt. Azt sem mondhatom, hogy most már őszintén beszélek, mert én mindig őszintén beszéltem; vagyis kertelés nélkül mondtam azt, amit igaznak és helyesnek tartok. Ezt csak folytatom itt, amikor közvetlenül, személyesen, tehát nem magnetofon-hangfelvétel útján szólok az egész világhoz és a magyar nemzethez. Rendkívül súlyos helyzetünkről külföldi és belföldi viszonylatban kell szétnéznünk. Oly távlatból kívánok megállapításokat tenni, ahonnan áttekintés nyílik, de sorsunkhoz viszont oly közel hajolva, hogy mondanivalómnak meglegyen a gyakorlati érvénye mindnyájunk számára. A külföld felé élőszóval ma első ízben köszönhetem meg azt, amit nekünk nyújt. Mindenekelőtt a Szentatyának, XII. Pius pápa Őszentségének fejezem ki személyes hálámat, hogy a magyar katolikus Egyház fejéről oly sokszor megemlékezett. Mellette mély hálámat küldöm azoknak az államfőknek, a katolikus Egyház vezetőinek, a különböző kormányoknak, parlamenteknek, közéleti és magántényezőknek, akik a börtönömben töltött idő alatt hazám és sorsom iránt részvéttel és segítő szándékkal viseltettek. Isten jutalmazza meg őket ezért." (Mindszenty bíboros rádióbeszéde) Mindszenty Társaság – a Mindszenty-kultusz ápolásáért Jeles közéleti személyiségek – országgyűlési képviselők, jogtudósok, egyházi személyiségek – a mai napon úgy határoztak, hogy bejelentik szándékukat a Mindszenty Társaság megalakítására. A 15 fős Társaság főbb céljai:  Ápolni Mindszenty József bíboros emlékét, megismertetni a közvéleménnyel a volt főpap történelmi életművét,  támogatni és elősegíteni Mindszenty József teljes életútjának feltárását, különös tekintettel magyarországi helytállására és az emigrációban végzett főpásztori tevékenységére,  megteremteni és fenntartani a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és a nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példaadását,  szorgalmazni és elősegíteni Mindszenty bíboros boldoggá avatását. A Társaság Mindszenty Emlékérmet alapít. Emellett évente legalább három fő részére biz-tosít kutatói ösztöndíjat, melyet pályázat útján adományoz. Az ösztöndíj célja a Mindszenty-kutatások elősegítése, végső soron hozzájárulás a bíboros-főpap életútjának minél teljesebb és sokoldalúbb tudományos igényű feltárásához. A Mindszent Emlékérmet elnyert személyek egy éves általános tanulmányi ösztöndíjra javasolhatnak egy-egy általuk tehetségesnek ítélt fiatalt kör-nyezetükből. A Mindszenty Társaság – közéleti tevékenysége gyakorlásának céljából – évente három alkalommal ülésezik a bíboros-főpap életútjában jelentőséggel bíró települések és helyszínek valamelyikén. Ezen alkalmakkor kerül sor a Mindszenty Emlékérem és oklevelek átadására, a kutatói ösztöndíjat elnyert személyek megnevezésére. A Mindszenty Társaság alapítói úgy határoztak, hogy a társaság létszámát 15 főben maximálják, a kilépéssel vagy elhalálozással megürült helyre a tagság hív meg újabb tagokat. Az alapítók személyét, egyben a Táraság első teljes névsorát annak alakuló ülésén teszik közzé, Veszprémben, Mindszenty József püspöki székvárosában, 2004. március 5-én, püspökké való kinevezésének 60. évfordulóján. A Mindszenty Társaság várja pártoló tagjainak sorába mindazon személyeket, intézményeket, akik vagy amelyek szívesen hozzájárulnak céljainak minél teljesebb körű megvalósításához. Budapest, 2004. február 5. A kezdeményezők nevében: Lezsák Sándor országgyűlési képviselő

Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés