Kezdőlap
Kecskemét: 23 C°,
szélcsend, közepesen felhős
31
20
EUR: 323.0900; USD: 279.5400; CHF: 280.3800
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hit és Élet" bejegyzések listázása
Összesen: 2861 db bejegyzés

A mai napon Szent Annáról és Szent Joachimról emlékezünk meg

Feltöltés időpontja: |

A mai napon Szent Annáról és Szent Joachimról emlékezünk meg
Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülő nevét nem tudjuk. Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal. Az ünnep a 13--14. században terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ez az érdeklődés a keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán éledt föl, és kiterjedt Jézus szülőföldjére és rokonságára is. Érhető, hogy az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült. Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszony háza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5--6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, s ennek fölszentelési napja volt július 26. Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a következőket írja: ,,A hazai Szent Anna-tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdaasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze: a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők. Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza... a kádárok is tisztelték, nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a megváltás bora, (a megváltó Vér)... Védőszentje volt a bányászoknak is, nyilvánvalóan azért, mert ünnepének evangéliuma a szántóföldön elrejtett kincsről, a drágagyöngyöt kereső kalmárról szólt, és e hasonlatokat Szent Annára is lehetett vonatkoztatni. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt patrónája volt a haldoklóknak.'' A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római naptárba, július 26-ra. Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben egy napra tették Szent Annával. A legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem marad többé a városban, hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Úgy is történt. Joachim és Anna az Aranykapunál találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Joachim ezután hamarosan meghalt. Anna másodszor is férjhez ment egy Kleofás nevű férfihoz, kitől ismét lánya született, és azt is Máriának nevezték. Kleofás halála után Anna harmadszor is férjhez ment egy Salamon nevű férfihoz, akitől újra leánygyermeket szült, és e harmadik lányt is Máriának nevezték el. A legenda -- az apokrif szerzőktől vett értesülések alapján -- így részletezi Jézus rokonságát: az a Mária, aki Anna második házasságából született, később Alfeus felesége lett, és négy fiút szült: a fiatalabb Jakabot, Júdás Tádét és a Zelóta Simont, akik Jézus apostolai lettek, valamint a Justusnak nevezett Józsefet, aki Jézus tanítványa volt. A harmadik Mária, akit atyja után Szalóménak is hívtak, Zebedeus felesége, Jakab és János apostol anyja lett. Ezek az adatok természetesen nem fedik a történeti valóságot, de azt a hívő és szeretettel teljes gondoskodást jelzik, ahogy a hagyomány próbálta értelmezni az evangéliumokban is előforduló ,,Úr rokonai'' kifejezést. A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szentcsalád Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték. Illyés Andrásnál olvasható Szent Anna legendája végén: ,,Amiképpen a víz annyival tisztább, amennyivel a szép forráshoz közelebb meríttetik, úgy Szent Anna annyival nagyobb tisztasággal részesült a jóságos cselekedetekben, amennyivel közelebb volt a minden jóságos cselekedeteknek kútfejéhez, a Jézus Krisztushoz. Ily kedves lévén azért Szent Anna asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószólónk ő Szent Fölségénél, és minékünk nyerjen végig megmaradó szent malasztot, hogy holtunk után mindörökké örvendezvén, dicsérhessük az Úristent a mennyei boldogságban.'' Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az ő közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden nép számára ígértél.

Napi evangélium

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium
2014. szeptember 9. – Kedd Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Lk 6,12-19

Kisboldogasszonny ( Szűz Mária születése )

Feltöltés időpontja: |

Kisboldogasszonny ( Szűz Mária születése )
A mai napon Jézus édesanyja, Szűz Mária születését ünnepeljük. Mária életében megcsodálhatjuk, hogy Isten kegyelmének köszönhetően nem követett el személyes bűnöket. E lelki tisztasággal készítette fel őt az Atya, hogy a Megváltó anyja lehessen. Mária születésével megjelent a világban a bűntelen ember. A bűnös világban korábban és azóta is minden ember úgy születik, hogy hajlamos a bűnökre. Mária élete azonban példa számunkra, hogy Isten kegyelmének átalakító ereje képessé tud tenni minket arra, hogy ellenálljunk a kísértéseknek, legyőzzük rosszra hajló emberi természetünket, és engedelmeskedjünk Isten parancsainak. Senki sem mondhatja közülünk, hogy nem tudjuk, mikor követünk el bűnt, hiszen Isten parancsai világosak számunkra. A bűn egyre távolabb taszít minket Isten szeretetétől. Törekedjünk a bűntelen életre, hogy mindig érezhessük Isten jelenlétét! Mária egész életében felfedezhetjük a Krisztusra, a Megváltóra mutató jelleget. Az édesanyától megtanulhatjuk, hogy a Fiút szemléljük, aki nem csak földi anya gyermeke volt, hanem a mennyei Atyáé is. Máriától, aki az emberek közül bizonyára a legjobban ismerte Jézust, megtanulhatjuk, hogy nekünk is Krisztus mind jobb megismerésére kell törekednünk. Máriától, aki szenvedéseiben is együtt volt fiával, megtanulhatjuk, hogy nekünk is Krisztushoz érdemes kapcsolnunk szenvedéseinket. Máriától, akinek teste hordozta Krisztus testét, megtanulhatjuk, hogy nekünk is Krisztushoz kell hasonlókká válnunk. © Horváth István Sándor

Napi evangélium

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium
2014. szeptember 8. – Hétfő, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Mt 1,18-23

Negyed százada tértek vissza a ferencesek Szentkútra

Feltöltés időpontja: |

Negyed százada tértek vissza a ferencesek Szentkútra
Háromnapos búcsús ünnepet tartanak Kisboldogasszony napjához kapcsolódóan a Mátraverebély–Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen, ahová huszonöt éve, 1989. szeptember első napjaiban térhettek vissza négy évtizedes kényszerszünet után a ferencesek. Szentkúton szeptember 6-án délelőtt 10-kor Mária–köszöntővel, rózsafüzér imádsággal és gyónási lehetőséggel kezdődnek a búcsús események. 11, 18 és 24 órakor lesznek szentmisék. 20 órától „kiáltás” imádság, zsolozsma és virrasztás a Rimóci Szent József Férfiszövetség vezetésével. Vasárnap 7.30-tól fogadják a zarándokokat. Délelőtt folyamatosan gyóntatnak a ferences atyák, 9-kor Bartal Tamás felvidéki premontrei apát misézik. A negyed 11-kor kezdődő katekézist Keresztes Szilárd püspök tartja, témája a lelkiismeret. A 11 órai ünnepi szentmise főcelebránsa Dobszay Bendek ferences tartományfőnök. Ekkor adnak hálát a ferencesek, hogy az 1950-es deportálás miatt megszakadt szerzetesi élet 1989 szeptemberében újrakezdődhetett Mátraverebély–Szentkúton. „Nagy bizalommal helyezem Szent Ferenc fiai gondoskodásába ezt az ősi búcsújáró helyet. Magam is számtalanszor tapasztaltam, hogy hívő népünk milyen szeretettel és ragaszkodással keresi fel a Szentkúti Szűzanyát. Szeretném és remélem, hogy ez a szeretet és ragaszkodás a jövőben tovább fog erősödni és növekedni a ferences atyák közreműködése által” – írta Paskai László bíboros 1989. szeptember 1-jén, a ferencesekhez címzett levelében. „Együtt imádkozunk és köszönetet mondunk mindazokért, akik imádságaikkal és szolgálatukkal az elmúlt 25 évben segítették a hit, a szeretet és a zarándok hagyomány megerősödését a hívő közösségek életében” – mondta a Ferences Sajtóközpontnak Kálmán Peregrin ferences, kegyhelyigazgató. Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án a katekézist negyed 11-kor Udvardy György pécsi püspök tartja a személy méltóságáról. Ő a főcelebránsa a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisének. A szentmise után adja át Écsy Gábor országos karitász igazgató a segélyszervezet ajándékát, a megújuló kegyhely elsősegély helyiségének új berendezését: egy-egy kórházi ágyat, kerekes széket, infúzió tartót, járókeretet, valamint defibrillátort. E nap délutánján 2 órakor litániával és kegyszermegáldással fejeződik be a háromnapos búcsús eseménysorozat. A szentkúti liturgikus eseményeket a szentkut.diapro.hu oldalon is nyomon követhetik az érdeklődők.

Szent Család plébánia hirdetései

Feltöltés időpontja: |

HIRDETÉSEK Szentcsalád Plébánia 2014.09.07. A hét ünnepei, szentjei: Hétfő: Szűz Mária születése, Kisboldogasszony Péntek: Szűz Mária szent neve Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja vagy házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen életeteken! Hétfőnként csendes szentségimádás van 17 órától, az igeliturgia kezdetéig. A mai naptól újraindultak a gyermekliturgiák. Újra indul a baba-mama klub a Plébánián. Két hetente hétfőnként lesznek a foglalkozások. Első alkalom szeptember 8. 9 óra. Szeptember 8-án hétfőn este szentmise lesz, kedden reggel igeliturgia. Szeptember 8-án hétfőn este 6 órakor ünnepélyes szentmise keretében emlékeznek meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25 éves évfordulója alkalmából a szeretetszolgálat elhunyt munkatársairól és önkénteseiről a nagytemplomban. Szeptember 16-án kedden, Alpha kurzus indul a Főplébánia közösségi házában. Meghívók elvihetők a Korda könyvesboltból. Október 12-én a 10 órás szentmisében Jubiláns házasok megáldása lesz. Várjuk azoknak a házaspároknak a jelentkezését az irodában, akik az idén kerek évfordulót ünnepelnek, 5, 10, ...45, 50…. éve fogadtak örök hűséget. Hétfővel elindult az új tanév, és beindulnak a plébániai csoportok is. Sokféle lehetőség közül lehet választani, kérem igyekezzünk megkeresni a nekünk szólót és mielőbb jelentkezzünk a vezetőknél! Október 26-án templomunkból közvetíti az MTV a délelőtti szentmisét. -- Hatházi Róbert plébániai kormányzó Szentcsalád Plébánia 6000 Kecskemét Irinyi utca 62. +36302075973

A mai napon Szent Antimoszt és Szentéletű Teoktisztoszt tiszteljük

Feltöltés időpontja: |

Szent Antimosz nikodémiai püspök A Bizánc melletti Nikodémia püspöke volt. Miután Maximianus császár keresztényüldöző rendeletére lerombolták a templomát, hegyvidéken rejtőzködött, a helytartó katonákat küldött az elfogatására, akiket először vendégül látott, aztán felfedte előttük kilétét, és amikor el akarták engedni, meggyőzte őket, hogy vigyék a helytartó elé. Útközben megtérítette és megkeresztelte katonai kíséretét. Aztán a helytartó megkínoztatta, és 302-ben lefejeztette tíz társával együtt. Szentéletű Teoktisztosz Szentföldön, Fárán lavrájában volt szerzetes az V. század első felében. Nagy Szent Eutim az öreg jeruzsálemi szerzetes bizalmas barátjává fogadta, és rábízta a szerzetesjelöltekről való gondoskodást. Később ő lett az egész palesztin szerzetesség atyja. Igen öreg korában halt meg 467-ben.

Napi evangélium

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium
" Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon (Péter) házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten Fia!” Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek; azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre; a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: „Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem.” Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban." Lk 4,38-44

Lelkigondozó kispap a Karol Wojtyla Barátság központban

Feltöltés időpontja: |

Lelkigondozó  kispap a Karol Wojtyla Barátság központban
Nagy szeretettel köszöntjük Kecskemét városában és Wojtyla házunkban Rádi Dávidot! Személyében egy görögkatolikus papnövendéket tisztelhetünk. A vásárosnaményi fiatalember általános iskolai tanulmányait Nagydoboson míg a gimnáziumi négy évét Debrecenben a Szent József gimnáziumban végezte. És hogyan került ilyen messze otthonától? A nyíregyházi Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben elvégzett két év teológiai tanulmányait követően az idei évét nem a tanulással, hanem egy ún. szociális munkával, segítőként kezdi intézményünkben. Ez az év számukra igazi kihívás, hisz elhagyják a szeminárium védelmet nyújtó falait, kimennek a „nagybetűs éltbe” fél évet hazai szociális intézményben az év másik felét egy idegen országban található szociális intézményben töltenek el, ahol szívesen segítenek az embereknek és hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek. Nagyon örülünk, hogy ránk gondolt és hogy Wojtyla családunk tagja lesz előre láthatóan februárig. Nagy szeretettel köszöntjük és jó szolgálatot kívánunk neki.

A mai napon Szent Mamász vértanút és Böjtölő Szent Jánost tiszteljük

Feltöltés időpontja: |

Szent Mamász vértanú Szent Mamász a paflagóniai Gangrában született. Szülei Teodót és Rufina, keresztény hitük miatt börtönbe kerültek. Ott született meg fiúk is. Mindkét szülő meghalt azon a napon. Így, a gyermek, már születése napján árva lett. Egy Ammia nevezetű gyermektelen özvegyasszony vette pártfogásba a kis árvát, és Cezareában nevelte mint saját fiát. A gyermek ötéves koráig néma volt. Első szava a „mamma” volt Erről nevezték el Mamásznak. A gyermek keresztény szellemben nevelkedett. Játszótársait is keresztény viselkedésével tanította. Abban az időben Rómában Aurelián császár uralkodott. Igyekezett mindenkit, főleg a fiatalságot a bálványok imádására vinni. Akkor Cezarea új helytartót kapott, a pogány Demokritosz személyében. Rövidesen feljelentették nála a fiatal Mamászt. A 15 éves ifjú mint érett fel nőtt, félelem nélkül állt ellen a bálványimádásra való csábítgatásoknak. Különféle kínzások után tengerbe fojtásra ítélték. Ettől kezdve az ifjú élete a vértanúi kínzások sorozatából állt. A tenger felé, útközben, kísérői, Isten angyalának megjelenésétől megijedtek, elfutottak, az angyal pedig elvezette az ifjút egy puszta helyre. Itt nyugodtan élhetett az imádságnak. A pusztában vadállatok keresték fel. Megfejte őket, tejükből sajtot készített. Ami számára felesleges volt, szétosztotta a rászorulók között. Híre elterjedt a környéken és eljutott Cezareába is. A pogány helytartó varázslónak tartotta és katonákat küldött elfogására. Mamász a helytartó kihallgatásán bátran viselkedett. A helytartó arra ítélte, hogy feszítsék ki testét és szaggassák vaskarmokkal. A szent vértanú ezekből semmit nem érzett, mert mennyei erőt és segítséget kapott. Aztán tüzes kemencébe dobták, vadállatokat engedtek rá a cirkuszban, de mind ezek közt sértetlen maradt. Végül megkövezésre ítélték. A kövezés közt egy pogány pap háromágú szigonyt döfött a gyomrába. Így nyerte el a vértanúság koronáját 275 körül. Földi maradványait vértanúsága helyén temették el. Sok csoda és gyógyulás történt ottan. Erre hívja fel a hívek figyelmét Nagy Szent Bazil, hogy akinek valamiben segített a szent vértanú, „mindnyájan egybegyűlve, hozzatok dicséretet a vértanúnak”. Böjtölő Szent János főpap Szentünk Konstantinápolyban született. Szülei iparosnak szánták azért először aranyműves mesterséget folytatott. Erényes, jámbor, idegeneket befogadó, istenfélő ember volt. Egy ideig vendége volt a palesztinai szerzetes Euszebiosz. Látva János istenfélő életét, említést tett róla Eutyches konstantinápolyi pátriárkának. Ő ezért diakónussá szentelte. Még ebben az időben a következő látomása volt Szent Lőrinc templomában imádkozva, látta, hogy sok szent, az oltárban ragyogó ruhát vesz magára, és gyönyörű éneket énekel. Kijött eztán az oltárból egy ember, kezében egy edénnyel, amelyből bőséges alamizsnát osztott az egybegyűlt szegényeknek. Egyszerre az edény kiürült. Ez a látomás előre jelezte János jövendő méltóságát, de jövendő irgalmas lelkületét is a szegények iránt. Eutyches pátriárka halála után az emberek választása Jánosra esett. Őt akarták pátriárkájuknak. János nagyon nehezen, csak egy égi látomásra fogadta el a főpapságot. Addigi megszokott erényes életét továbbra is folytatta. Kitűnt a böjtölésben, ezért kapta a „Böjtölő” elnevezést. Jótéteményeit még szélesebb körben tudta osztogatni. A hozzá forduló szegényektől nem sajnált semmit. Annyira adakozó volt, hogy halála után néhány ócska ruha maradt csak hagyatékában. A szentéletű főpap sokat imádkozott. imádságával védelmezte székvárosát az idegenek betörésétől. Ugyancsak imádságával segítette híveit különféle ügyes-bajos dolgaikban, védelmezte őket a látható és láthatatlan ellenségek ellen. Lelki nyájából igyekezett mindenféle rosszat kiirtani. Midőn egyszer Konstantinápolyban Pünkösd előtti napon lóversenyt akartak rendezni, a szent főpap térden állva kérte Istent, hogy ezt akadályozza meg. Isten, villámlással, viharral, esővel oszlatta szét az ünnepet semmibe vevő emberek látványosságát. Szent János Istentől csodatevő erőt is kapott. Sok csodás gyógyulás történt imádságai által. Sok terméketlenségben szenvedő asszonynak oldotta fel terméketlenségét a szent imádsága. Imádságával ki tudta űzni a megszállt emberekből a tisztátalan lelket. Szellemi nyáját bölcsséggel kormányozva, Isten előtt kedves és önmegtagadásban kitűnt életét tisztes öregkorban fejezte be 595. szeptember 2-án. Holttestét a Szent Apostolok templomában temették el az oltár alá, lelke pedig a mennyei lakásokba költözött.
Összesen: 2861 db bejegyzés
Hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés